Møde i Seniorudvalget d. 6. februar 2018

9.     Værdisæt på plejecentre og aktivitetscentre (O)

Sagsnr.: 330-2017-6953                 Dok.nr.: 330-2018-40686                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget.
Beslutningstema
Opfølgning på udarbejdelse af Værdisæt på plejecentre samt aktivitetscentre jf. Strategi for Leve-Bomiljø på ældreområdet i Slagelse Kommune.
Baggrund
Strategi for Leve-Bomiljø på ældreområdet i Slagelse Kommune blev godkendt af Sundheds- og Seniorudvalget den 5. april 2017. Strategien ses i bilag 1. Udvalget ønskede, at der - udover de vedtagne målepunkter - også følges op på, hvorvidt plejecentre og aktivitetscentre har udarbejdet "Værdisæt" som beskrevet i effektdelen.
Plejecentrene har udarbejdet Værdisæt, udarbejdet via inddragende proces med beboere, pårørende, personale m.fl. Bjergbyparken påbegynder proces mhp. udarbejdelse nu, hvorefter Værdisæt forventes at foreligge til udvalgets møde primo april 2018, det samme er tilfældet med Aktivitetscentrene. Alle øvrige Værdisæt ses i bilag 2. Værdisæt findes ligeledes på Plejecentrenes hjemmesider.
Retligt grundlag
Lovgivningen inden for Sundheds- og Seniorudvalgets område samt Værdighedspolitikken for ældreplejen i Slagelse Kommune.
Handlemuligheder
Seniorudvalget anbefales at drøfte, hvorvidt de udarbejdede Værdisæt på plejecentre og aktivitetscentre giver anledning til bemærkninger.
Vurdering
Administrationen vurderer, at de foreliggende Værdisæt er i ”god tråd” med den overordnede værdimæssige ramme for området i form af Værdighedspolitikken samt de gældende strategier.
Plejecentrenes Værdisæt lever op til målet i strategien: ”Borgerne oplever, at have et levende ældremiljø med plads til forskellighed, samt respekt for den enkeltes oplevelse af livskvalitet.
Der arbejdes med løsninger i samarbejde med lokalsamfundet og pårørende”. Værdisættene afspejler den mangfoldighed, som plejecentrene repræsenterer.
I Strategien er nævnt; ”Beboerne og de pårørende på det enkelte plejecenter inddrages i udarbejdelse af værdisæt. På aktivitetscentre inddrages brugerne samt lokalsamfundet. Værdisætttene for pleje- og aktivitetscentrene gøres ”levende i hverdagen og bruges aktivt sammen med beboere, pårørende og brugere.
Plejecentrene har arbejdet på forskellig vis med udarbejdelsen af Værdisæt. Beboere, familie, pårørende og personale har deltaget. Værdisættene ”gøres levende i hverdagen” ved at omsætte indhold til virkelighed i samspil med beboere, familie/pårørende og personale. Der arbejdes med Værdisæt på beboer-/pårørendemøder, husmøder, teammøder mm. – ligesom Værdisæt flere steder er ophængt i stort format for synliggørelse.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen, idet forudsætningen er, at nye aktiviteter og indsatser sker inden for den eksisterende budgetramme.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Seniorudvalget den 6. februar 2018:
Fraværende:  Anders Nielsen (A)
Orienteringen taget til efterretning.