Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. februar 2021

3.     Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

Sagsnr.: 330-2018-38133               Dok.nr.: 330-2021-31267                                            Åbent
Kompetence: Social og Beskæftigelsesudvalget
Beslutningstema
Baggrund
Social- og Beskæftigelsesudvalget følger på hvert møde op på de politiske mål, der er politisk udpeget som de vigtigste i Beskæftigelsesplanen samt øvrige ønskede nøgletal.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan drøfte orienteringen om nøgletal.
Vurdering
Nedenstående skema samler op på kommunens rangering i forhold til landsplan og sammenlignelige kommuner på de 7 politiske mål. Skemaet viser, hvor stor en afvigelse i procentpoint, som kommunen har i forhold til den landsdækkende effekt, som har betydning for kommunens økonomi.
Skemaet viser, at der kan være behov for at fokusere på mål 3, fordi effekten med en placering 3 er dårligere end både på landsplan og i sammenlignelige kommuner.
Beskæftigelsen for borgere, som er bosat i kommunen, er faldet mere end på landsplan. De øvrige nøgletal indikerer dog, at der ikke umiddelbart er en sammenhæng til borgere med tilknytning til Jobcentret.
Når man belyser beskæftigelsestallene på alder, så fremgår det, at det primært er for målgruppen af unge under 15 år og op til 24 år, at der er tabt flere lønnede timer. Det vil sige, at det større fald i lønnede timer især er sket blandt ungarbejdere og studerende, samt unge der er blevet afskediget og i stedet er påbegyndt en uddannelse.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter nøgletallene for beskæftigelsesområdet.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2021:
Fraværende: 
Administrationen orienterede om, at tallene ser ud, som de gør, grundet COVID-19. Selvom det er gået knapt så slemt som forventet - hvilket er positivt - betyder COVID-19, at der alligevel er flere ledige end tidligere.
Christopher Trung (V) spurgte ind til, om der er udarbejdet en konkret plan for at hjælpe særligt de unge, der er berøres af COVID-19, videre?
Administrationen oplyste, at der er udarbejdet en plan med afsæt i budgetaftalen, og at det særligt vil være de eksisterende værktøjer som straksaktivering, VEU, småjobs mv., der vil blive anvendt.
Udvalget roser medarbejderne for at få afklaret borgerne til førtidspension.
Christopher Trung (V) bemærker, at det er bekymrende, at så mange mennesker ender med, at førtidspension er sidste mulighed.