Møde i Seniorudvalget d. 7. marts 2018

9.     Midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger  (B)

Sagsnr.: 330-2018-9726                 Dok.nr.: 330-2018-84066                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget.
Beslutningstema
Seniorudvalget skal tage stilling til, hvordan Midler til en bedre bemanding i hjemmeplejen, plejehjem, plejecentre og friplejeboliger skal anvendes i 2018.
Baggrund
Sundheds- og Ældreministeriet har den 1. februar 2018 udsendt information om Midler afsat i finansloven for 2018, til en bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre samt friplejeboliger.
Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet for en bedre bemanding og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejderens ønsker, anvendes til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og opjustering af arbejdstiden for eksisterende deltidsansatte medarbejdere.
Fra 2018 er der med finansloven for 2018 afsat 500 mio. kr. årligt. Slagelse Kommunes andel i 2018 udgør 7,488 mio. kr. Fordelingen er fortaget, af Økonomi- og Indenrigsministeriet, efter udligningssystemets demografiske nøgle vedrørende ældre.
Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje på baggrund af årlige redegørelser fra kommunerne. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt og udmøntet gennem de generelle bloktilskud til kommunerne.
Betingelser for udbetaling af det årlige tilskud i perioden 2018 - 2021 er, at kommunen senest den 1. april 2018 indsender et redegørelsesskema til Sundheds- og Ældreministeriet. I skemaet skal anvendelsen være specificeret på, i hvilket omfang midlerne anvendes på ansættelse af nye medarbejdere eller opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere, inden for hvert af de tilskudsberettigede områder; hjemmeplejen, plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Samtidig skal indsendes en redegørelse for den lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.
Efterfølgende skal indsendes regnskab og specifikation for anvendelsen. Senest den 1. november 2018 skal kommunerne indsende redegørelsen for anvendelse af 2019-midlerne.
Retligt grundlag
Finansloven 2018.
Handlemuligheder
Seniorudvalget skal træffe beslutning om anvendelsen af de 7,488 mio. kr. i 2018.
I den forbindelse skal bemærkes, at Ældreområdet i 2018 er tilført tilskudsmidler i form af Værdighedsmidler med 15,552 mio. kr. samt Klippekortsordning til plejecenterbeboere med 5,309 mio. kr. Den af Sundheds- og Seniorudvalget i 2017 besluttede anvendelse af Værdighedsmidler 2018 ses i bilag 1 og beskrivelse af Klippekortsordningen ses i bilag 2.
Da de nye midler til øget bemanding er i tæt sammenhæng med Værdighedsmidler samt Klippekortsordning til beboere på plejecentre, følger her en gennemgang af finansieringen af de 3 tilskudsordninger:
· Midler til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem; Tilskudsordning med årlig beslutning om anvendelse samt indsendelse af redegørelse og regnskab til ministeriet i årene 2018-2021. Derefter andel af kommunens samlede bloktilskud.
· Værdighedsmidler er fortsat tilskudsordning i 2018 og 2019, med årlig beslutning om anvendelse jf. kommunens Værdighedspolitik (skal besluttes på ny i 2018) samt indsendelse af ansøgning og regnskab til ministeriet. Fra 2020 andel af kommunens samlede bloktilskud.
· Klippekort til plejecenterbeboere tilskudsordning i 2018. Derefter indgår midlerne som en del af kommunernes samlede bloktilskud.
Vurdering
Det anbefales, at ”Midler til bedre bemanding” anvendes til øget bemanding i hjemmeplejen, i form af flere ansatte medarbejdere og til at øge tiden hos de medarbejdere, der ønsker det. Det skal hertil bemærkes, at ”flere varme hænder” vil bidrage til, at der forholdsmæssigt bliver mere tid til den enkelte borger.
Sagen har været sendt til høring i Ældrerådet. Ældrerådets høringssvar ses i bilag 3. 
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Reglerne for udmøntningen foreskriver, at de bevilgede puljemidler i 2018 skal anvendes i 2018. Dog med evt. mulighed for overførsel at evt. uforbrugte midler til 2019.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1. at Seniorudvalget drøfter sagen, herunder Ældrerådets høringssvar, samt træffer beslutning om, hvad Midler til ekstra bemanding ønskes anvendt til i 2018.
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende: 
Udvalget ønsker, at midlerne i 2018 prioriteres til en rehabiliterende indsats, enten i regi af rehabiliteringspladserne på Blomstergården, de midlertidige pladser på Levehjemmet Bjergbyparken og/eller rehabiliterende hjemmetræning i private hjem.
Administrationen træffer beslutning om indsatsen jf. ovenstående - afhængig af, hvor der vil være størst værdi for borgerne af midlerne.