Møde i Seniorudvalget d. 6. februar 2018

10.   Orienteringspunkter (O)

Sagsnr.: 330-2018-6176                 Dok.nr.: 330-2018-53216                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget
Beslutningstema
1. Orientering fra udvalgets formand
2. Orientering fra udvalgets medlemmer
3. Orientering fra Center for Sundhed og Ældre
     Herunder orientering om konkrete henvendelser
Der foreligger følgende punkter til orientering fra Center for Sundhed og Ældre, jfr. bilag 1:
3. a):
Pressemeddelelser/Nyheder
3. b):
§ 129 Serviceloven - Flytninger uden samtykke 01.10.2017-31.12.2017 – 4. kvartal.
3. c):
Status på Ombygning Skælskør Plejecenter
3.d):
Sags- og mødeoversigt for Seniorudvalget pr. 6. februar 2018 jf. bilag 2.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Seniorudvalget den 6. februar 2018:
Fraværende:  Anders Nielsen (A)
Ad1) Henvendelse vedrørende praksis i forbindelse med Røgpartikelfjerner på plejecentrene
Udvalget får følgende sager på næste møde:
Beslutningssag vedr. praksis i forbindelse med Røgpartikelfjerner på plejecentrene
Midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Sagen sendes i høring i Ældrerådet inden udvalgets behandling i marts.
Formøde den 27. marts flyttes til den 26. marts kl. 13:30 | 15:00
Udvalgsmødet den 8.marts flyttes til den 7. marts kl. 18:30 | 21:00
Udvalgsmødet den 9. august flyttes til den 16. august kl. 15:30 | 17:30
Orienteringerne taget til efterretning.