Møde i udvalget d. 1. oktober 2018

9.     Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1, Aflastningsområde - Slagelse Megacenter (B)

Sagsnr.: 330-2017-87911               Dok.nr.: 330-2018-480662                                          Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til, om Kommuneplantillæg nr. 1, Aflastningsområde – Slagelse Megacenter, skal vedtages endeligt.
Baggrund
Formålet med kommuneplantillægget er at ændre plangrundlaget for Slagelse Megacenter, således at der er mulighed for at etablere flere større udvalgsvarebutikker i området.
”Slagelse Megacenter” er et område på omkring 35 ha placeret ved Kinavej/Japanvej i Slagelses sydvestlige hjørne beliggende ud til omfartsvejen og tæt på vestmotorvejen. Området rummer større udvalgsvarebutikker, herunder blandt andre Harald Nyborg, Toys’R’Us, Jysk, Elgiganten, Biltema og Sejs Dyner. Butiksområdet har eksisteret siden starten af 2000’erne.
Områdets plangrundlag svarer dog ikke til dets funktion som moderne butiksområde. Området er udpeget til erhvervsformål i kommuneplanen. En del af området er omfattet af en lokalplan, der giver mulighed for større udvalgsvarebutikker. For at give mulighed for, at der fremadrettet kan planlægges for nye udvalgsvarebutikker i hele området, skal området udpeges som centerområde i Kommuneplan 2017.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 blev vedtaget af byrådet den 29. januar 2018 og har efterfølgende været i offentlig høring frem til den 19. april 2018. På baggrund af de indkomne høringssvar, herunder ét fra Erhvervsstyrelsen, har administrationen revideret kommuneplantillægget i en sådan grad, at det medfører krav om fornyet høring.
Byrådet vedtog at sende det reviderede forslag i offentlig høring på mødet den 25. juni 2018. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 29. juni – 24. august 2018. I det reviderede forslag er datagrundlaget for antallet af butikker og disses omsætning opdateret, vurderingen af udviklingen inden for e-handel er præciseret, og vurderingen af meromsætningen og dennes indflydelse på øvrige butiksområder i oplandet er blevet uddybet.
Slagelse Kommune har i høringsperioden modtaget to høringssvar. Det ene høringssvar er fra Dansk Gas Distribution, der gør opmærksom på en gasledning i området. Det andet høringssvar er fra De Samvirkende Købmænd, der ønsker en uddybning af redegørelsen i kommuneplantillægget, herunder blandt andet en præcisering af vurderingen af meromsætningen samt en mere fyldestgørende vurdering af e-handlens påvirkning. Slagelse Kommune har ikke modtaget noget høringssvar fra Erhvervsstyrelsen. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer. Hvidbogen er vedhæftet sagen som bilag 2. 
Retligt grundlag
Kommuneplantillæg tilvejebringes efter planlovens § 23c.
Handlemuligheder
Byrådet har generelt mulighed for at foretage mindre justeringer af planen som en del af den endelige vedtagelse.
Byrådet kan vælge at vedtage Kommuneplantillæg nr. 1 endeligt. Derved opdateres plangrundlaget for Slagelse Megacenter, og området vil blive udlagt til centerområde.
Byrådet kan vælge ikke at vedtage Kommuneplantillæg nr. 1 endeligt. I dette tilfælde vil plangrundlaget ikke blive opdateret. Det vil betyde, at Slagelse Megacenter fortsat vil være udpeget som erhvervsområde med mulighed for særlig pladskrævende varegrupper.
Vurdering
Slagelse Megacenter egner sig rent infrastrukturelt som storbutiksområdet pga. sin optimale placering. Området har gennem de seneste tre år oplevet en kraftig udbygning på i alt 10.000 m² etageareal fordelt på fire større udvalgsvarebutikker. Denne udvikling har medført, at der medio 2017 kun var tre ledige grunde tilbage.
Med kommuneplanens vedtagelse er området blevet udvidet helt ud til Omfartsvejen, således at der er skabt grundlag for fortsat vækst i området. Udvidelsen vil give mulighed for, at der i området kan bygges yderligere 34.000 m² etageareal til udvalgsvarebutikker.
Aflastningsområdet vil ikke være en konkurrent til bymidten, da de to områder har forskellige funktioner i byen. Bymidten har ud over butikker også en bred vifte af andre kundeorienterede servicefunktioner, herunder spisesteder, rekreative områder samt kulturelle samlingssteder. For at sikre, at butiksstrukturen fastholdes med de mindre udvalgsvarebutikker i bymidten og de større i aflastningsområdet, er der i kommuneplanrammen indskrevet en minimums butiksstørrelse på 800 m2 for nye udvalgsvarebutikker i aflastningsområdet.
Administrationen mener, at den reviderede redegørelse til udpegningen af aflastningsområdet er fyldestgørende i forhold til at redegøre for meromsætningen i Slagelse Megacenter, oplandseffekten og e-handlens påvirkning på udvalgsvareforbruget. Administrationen vurderer, at der ikke er behov for at uddybe yderligere i forhold til ovenstående og De Samvirkende Købmænds bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,
1.    at Kommuneplantillæg nr. 1 vedtages endeligt uden ændringer.
Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 1. oktober 2018:
Fraværende: 
Anbefales.
Udvalget er opmærksomhed på, at der skal være balance mellem Megacenter og Slagelse Bymidte. Udvalget afventer kommende masterplan for Bymidten.
Anne Bjergvang (A) er uenig i, at der sker en formindsket vækst i e-handlen i Slagelse.