Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. marts 2021

9.     Boligsocial Helhedsplan 2021-2025 (D)

Sagsnr.: 330-2021-15784               Dok.nr.: 330-2021-68866                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Ungeudvalget
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungeudvalget kan drøfte og komme med input til det videre arbejde med en kommende Boligsocial Helhedsplan 2021-2025 for Slagelse Kommunes socialt udsatte boligområder Ringparken, Motalavej og Sydbyen.
Sagens indhold
Kompetencecenteret ”En fælles indsats” har i samråd med den kommunale administration og Landsbyggefonden arbejdet med indsatser og beskrivelser for en kommende Boligsocial Helhedsplan for årene 2021 til 2025.
De enkelte indsatsområder og beskrivelser er som følger:
·         Delaftale Uddannelse & Livschancer
·         Delaftale Kriminalitetsforebyggelse
·         Delaftale Sammenhængskraft & medborgerskab
·         Delaftale Beskæftigelse
De enkelte delaftaler er vedlagt sagen som bilag (Bilag 1-4). Endvidere vedlægges udkast til strategisk samarbejdsaftale (Bilag 5). Der er tale om udkast, som jf. tids- og procesplanen (bilag 6) skal behandles og besluttes af nedenstående parter:
·         De involverede boligorganisationer
·         De berørte afdelingsbestyrelser i boligområderne
·         LBF
·         Byrådet i Slagelse Kommune
Arbejdet med delaftalerne på de enkelte indsatsområder har taget sit udgangspunkt i Landsbyggefondens principper og retningslinjer for boligsociale helhedsplaner, og Slagelse Kommune har i det foreliggende udkast budt ind med en medfinansiering, der modsvarer Landsbyggefondens principper.
I det foreløbige budget er der samlet i årene 2021-2025 afsat 33,136 mio. kr. Landsbyggefonden bidrager med 22,5 mio. kr. Boligforeningerne bidrager med 3,917 mio. kr. og Slagelse Kommune medfinansierer med 6,719 mio. kr.
Den kommunale medfinansiering udgøres af medarbejderressourcer og findes via en prioritering af eksisterende ressourcer i henholdsvis Center for Arbejdsmarked og Integration, Center for Børn og Unge samt Center for Kultur, Fritid og Borgerservice og afspejler sig konkret i de aktiviteter som kommunen byder ind med i delaftalerne.
Den kommunale medfinansiering fordeler sig på følgende måde:
FUNKTION
Årlig udgift
Get2Sport koordinator
243100
Kontorhold
30000
Koordination, analyse og sekretariat
149760
Jobkonsulenter/sagsbehandlere CAI
529100
UU-vejledning
128700
Tværgående beskæftigelseskonsulent
529100
Aktivitetsmidler CAI
70000
Total pr år
1679760
Samlet 4 år
6719040
Retligt grundlag
Almenboligloven, LBK nr. 884 af 10. august 2011 kan anvendes som generelt grundlag ved fælles løsning af by- og boligsociale problemer.
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungeudvalget kan drøfte sagen.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at både Social- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungeudvalget drøfter sagen.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen og Social- og Projektchefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungeudvalget drøfter sagen.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Drøftet.
Følgende deltog som gæster i forbindelse med drøftelsen: Rune Gustafsen (chefkonsulent Center for Arbejdsmarked og Integration), Flemming Stenhøj Andersen (direktør FOB) og Arne Juul (direktør Slagelse Boligselskab).