Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. marts 2021

13.   Status vedr. voksenlærlingeindsats (O)

Sagsnr.: 330-2021-16479               Dok.nr.: 330-2021-74239                                            Åbent
Kompetence:
Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på projekt for flere Voksenlærlinge i Slagelse.
Sagens indhold
Den 27. januar 2021 udsendte Slagelse Kommune en pressemeddelelse med titlen ”Markant øgning i antallet af voksenlærlinge vækker glæde”. Derfor orienteres Social- og Beskæftigelsesudvalget her om status for voksenlærlingeindsatsen.
Undersøgelser på landsplan viste tilbage i 2019, at over halvdelen af de virksomheder der rekrutterede forgæves, havde mangel på faglært arbejdskraft. Dette betød blandt andet, at virksomhederne mistede ordrer.
Tallene viste, at der hver måned manglede ca. 10.000 lærepladser på landsplan og selv indenfor områder med stor efterspørgsel på arbejdskraft manglede der ca. 2.000 elevpladser.
Både lokalt i Center for Arbejdsmarked- & Integrations - Rekrutteringsservice, regionalt i Jobcentrenes Rekrutterings Service Sjælland samt i Hovedstadens Rekrutterings Service, bekræftede erfaringerne denne ubalance på arbejdsmarkedet. Der var stor efterspørgsel på faglært arbejdskraft, mens størsteparten af den ledige arbejdskraft var ufaglært.
Med baggrund virksomhedernes mangel på faglært arbejdskraft og med et udgangspunkt på kun 53 voksenlærlinge i Slagelse Kommune tilbage i 2019, har Virksomhedsservice længe haft et ønske om at sikre, at langt flere af vores borgere over 25 år får en erhvervsuddannelse og derved større mulighed for beskæftigelse.
Der blev derfor taget beslutning om at igangsætte et treårigt projekt i perioden 1/4-2019 – 31/12- 21 for derved at øge fokus på at få flere voksenlærlinge i Slagelse.
Det konkrete arbejde:
Der har været arbejdet med 32 anbefalinger fra en foranalyse som blev udarbejdet i foråret 2019.
I efteråret 2019 blev der udsendt en spørgeskema- og tilfredshedsundersøgelse til partnerskabsvirksomhederne, hvor der i det fremadrettede arbejde er taget udgangspunkt i de 112 tilbagemeldinger derfra.
Der har været mange tværfaglige drøftelser omkring matchning af borgere og virksomheder. Dette er nu tilrettet således, at det er muligt at registrere borgernes kompetencer i form af grundforløb og realkompetencevurdering (RKV), samt deres interesse for en eventuel voksenlærlingeplads. Der er hermed skabt mulighed for at udsøge disse i systemet. Desuden bliver virksomhedernes elev-jobåbninger registreret og håndteret ligesom andre jobordrer i Rekrutteringsservice, med tilhørende servicekoncept. Aftalerne omkring registreringerne er fastholdt i diverse forretningsgange og tjeklister. Vi er kommet virkelig godt i vej og tanken er, at erfaringerne fra projektgruppen og den fælles samarbejdsplatform, skal danne trædesten for andre relevante drøftelser.
Al viden er nu samlet i en fælles værktøjskasse på Inslag hvor kolleger kan finde alt relevant materiale lige fra lovgivning til forretningsgange, tjeklister, folder videoer o.m.a. Der afholdes Webinar i februar måned omkring indholdet af værktøjskassen og ca. 130 har tilmeldt sig dagen. Værktøjskassen kan findes her: https://inslag.slagelse.dk/tilbud-til-mig/arbejdsrum/voksenlaerling/
De interne samarbejder på tværs af Slagelse Kommune har der været arbejdet intenst på ift. struktur og systematik, når der skal ansøges om voksenlærlingetilskud i samarbejde med HR- afdelingen. Det har medført en markant stigning i ansøgninger om voksenlærlingetilskud fra Slagelse Kommune, tilskud som kompenseres gennem 100 % statslig refusion, og dermed giver mulighed for indtægter, der for eksempel kan bruges til at øge elevoptaget eller tilbyde grundforløb med voksenelevløn.
Ønsket om et tættere eksternt samarbejde er igangsat via en referencegruppe med deltagelse af både Slagelse Kommunes HR-afdeling, virksomheder, organisationerne, STAR, ZBC og Slagelse Erhvervscenter. Der lægges her ligeledes op til en fremtidig samarbejdsplatform, med stort potentiale for ved fælles indsats, at medvirke til at løfte niveauet for ”flere faglærte”.  Der har været udfordringer omkring igangsætning af gruppens arbejde pga. den særlige Corona-tid vi befinder os i, men der er aftalt første møde i gruppen i februar måned.
Konklusion
Indsatserne og det vedholdende fokus ser nu ud til at have båret frugt og vi er godt på vej.
Tallene viser, at vi et gået fra 50 voksenlærlinge i 2019 til 96 voksenlærlinge i 2020.
Vi har været udfordret af en kompleks lovgivning. Men en fælles indsats for at blive helt skarpe på virksomhedernes behov og udfordringer har givet os et meget større overblik.
Vi er på plads på den interne side og klædt godt på til at formidle et kompliceret regelsæt og vi har en fremadrettet plan for de interne og eksterne samarbejder for at sikre markedsføring og den fremadrettede dialog omkring de nødvendige tiltag og indsatser.
Retligt grundlag
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan modtage orienteringen.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Udsættes og fremrykkes på næste møde.