Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. marts 2021

14.   Årsrapport 2019 og 2020 - Veteranstrategi - Slagelse Kommune (O)

Sagsnr.: 330-2021-7040                 Dok.nr.: 330-2021-28756                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om Årsrapport for veteranindsatsen 2019-2020.
Sagens indhold
Byrådet har på deres møde den 18. december 2017 godkendt Veteranstrategi for Slagelse Kommune. Veteranstrategien tager udgangspunkt i den nationale Veteranpolitik fra 2016. Veteranstrategien blev godkendt af Byrådet efter behandling i Beskæftigelses- og integrationsudvalget.
Der var et ønske fra fagudvalget om, at sikre et bredt input til arbejdet med en aktiv årsrapport, der hvert år skal fortælle hvordan året er gået, men som også peger fremad og foreslår forbedringer.
I efteråret 2017 blev der etableret et forum bestående at én repræsentant fra en bred vifte af relevante organisationer og samarbejdspartnere samt frivillige, veteraner og pårørende i alt ca. 25 personer. Dette forum – Veterandialogforum Slagelse, sikrer dialogprocesser og giver et bredt input til Slagelse Kommunes veteranindsats. Dialogforum giver løbende input og information om udfordringer og potentialer for udviklingen af den brede veteranindsats, dog har 2020 været et anderledes år grundet Covid-19 situationen, hvor mange fælles møder og arrangementer har været aflyst. Derfor dækker den nærværende årsrapport både 2019 og 2020.
Årsrapporten understøtter afrapportering omkring de 5 strategispor, som netop sætter fokus på veteranerne selv, deres pårørende og som handler om at sikre anerkendelse af veteranernes indsats, yderligere koordinering af indsatsen for veteraner og fokus på at sprede information om de tilbud, der kan hjælpe veteranerne både internt i kommunen og i samarbejde med de mange eksterne aktører og frivillige.
Retligt grundlag
Danmarks Veteranpolitik og Slagelse Kommunes Veteranstrategi
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan tage Årsrapport 2019-2020 til orientering
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Social- og Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering og udtrykker stor ros til såvel rapporten som indsatsen, der ligger bag.
Følgende deltog som gæster under drøftelsen: Projektchef Center for Arbejdsmarked og Integration Anette Steffensen og Veterankoordinator Slagelse Kommune, Heidi Anita Stentoft.