Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. marts 2021

12.   Integrationsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2020-3927                 Dok.nr.: 330-2021-49461                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget
Beslutningstema
Orientering om status fra området for nyankomne udlændinge.
Sagens indhold
På mødet orienteres om status på integrationsområdet på baggrund af ønske om kvartalsvis orientering om udviklingen inden for området for nyankomne udlændinge.
Integration og Netværk – Årsstatus 2020
Slagelse Kommunes kvote for flygtninge i 2020 var 7 personer. Der er modtaget 5 flygtninge, heraf 3 voksne og 2 børn.
KKR Sjælland tiltrådte den 16. juni 2020 en fordeling mellem de 17 kommuner i KKR Sjælland svarende til de beregnede kommunekvoter, som Udlændingestyrelsen bruger til fordeling af flygtninge. I henhold til de beregnede kommunekvoter for flygtningefordelingen, skal Slagelse Kommune ikke modtage flygtninge på kvoten i 2021.
I 2020 modtog Slagelse Kommune 47 familiesammenførte personer, heraf 39 voksne og 8 børn.
Antallet af borgere omfattet af integrationsprogram udgjorde ultimo 2020 i alt 272 personer.
Ved opgørelse primo januar 2021 er antallet af integrationsborgere i IGU-forløb 2 personer. Det har ikke vist sig muligt at etablere nye IGU-uddannelsesforløb i private virksomheder i 2020.
Siden 2019 har der været øget fokus på de aktivitetsparate, og særligt på at kvindegruppen opnåede tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er en indsats og en proces, der kræver vedholdenhed og tæt opfølgning over en længere periode med fokus på praktik, løntilskud og ordinære løntimer. Planen for 2021 er at genoptage den virksomhedsrettede tilgang, så snart suspenderingerne af integrations- og beskæftigelsesindsatsen under Covid-19 ophæves.
Som det fremgår af den samlede opgørelse, er der opnået et positivt resultat på alle tre parametre med resultattilskud, hvor det er lykkes at få 81 personer selvforsørgende via uddannelse og job (mod 79 i 2019). Dette skal ses i lyset af Covid-19 og en nedgang generelt i målgruppen af personer i integrationsprogram, som kan omfattes resultattilskud. Det positive resultat er blandt andet afstedkommet af, at det er lykkes at etablere ansættelser indenfor brancher, der har været i vækst under Covid-19, f.eks. fødevareproduktion. Det bemærkes også, at der er mange beståede på Danskuddannelse i 2020.
En stor gruppe har været udelukket mulighederne for at opnå opkvalificering i praktikker og løntilskud i 2020. Denne ”pause” i den virksomhedsrettede indsats forsinker muligheden for at opnå resultattilskud i 2021 i programperioden, og budgettet er på den baggrund justeret i 2021. Indtil videre er det dog også forventningen, at antallet af nyankomne udlændinge – både familiesammenførte og EU-borgere – vil ligge på et lavt niveau i 2021, og mindreindtægten på resultattilskud i 2021 forventes at blive modsvaret af færre udgifter til nyankomne med ret til Danskuddannelse. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at den manglende indtægt presser økonomien på Slagelse Sprogcenter.
Udvidelse af målgruppen – Omfattende nyankomne udlændinge på overgangsydelse
Siden januar 2019 har Integration og Netværk udvidet målgruppen af integrationsborgere til også at omfatte personer, som hører under Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Det har tidligere været sådan, at der skete et sagsbehandlerskift til en anden afdeling, når integrationsprogrammet ophørte efter 5 år. Strategien er nu, at Integration og Netværk beholder kontaktforløbet og forsætter de beskæftigelsesrettede tilbud og samtaler. Erfaringerne er indtil videre, at det giver et mere kontinuerligt forløb for borgerne, der forsætter kontaktforløbet i en kendt relation, og strategien har ligeledes givet en mere jævn opgavefordeling i Center for Arbejdsmarked og Integration. Nedgangen i antallet af flygtninge har givet bedre forudsætninger for en ekstra indsats for personer, der ophører i program og overgår til overgangsydelse.
I 2021 arbejdes der derfor videre med en udvidelse af ordningen, hvor udenlandske borgere, som ankom før 2015, overgår til Integration og Netværk som led i en mere intensiv integrations indsats rettet mod selvforsørgelse. Det vil bero på en udvælgelse, hvor det først og fremmest skal give mening for borgeren at have et skift i kontaktforløbet og blive omfattet de indsatser, som der tilbydes i integrationsindsatsen. Umiddelbart vurderes det, at det i 2021 vil omfatte 30-40 borgere.
Udvidelse af tolkeopgaven under Covid-19
Tolke- og kulturformidlere i Integration og Netværk har siden nedlukningen af Danmark den 11. marts 2020 og den efterfølgende suspendering af lovgivning den 13. marts 2020 indgået aktivt i smitteopsporingen. Tolkene har tidligt i forløbet oversat materiale, sørget for dets udbredelse i grupper på sociale medier og har i det hele taget understøttet tværfagligt med Covid-19-formidling, tolkning og understøttelse i både andre afdelinger og andre fagcentre, og i alle tilfælde hvor det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige tolkebistand som følge af nedlukningerne. 
Senest er det aftalt, at Integration og Netværk indgår i den kommunale smitteopsporing, som varetages af Center for Beredskab med henblik på at drage fuldt ud nytte af integrationsindsatsen samlede sprogressource på 20 forskellige fremmedsprog.
Regeringen – Integrationsudspil
Regeringen har fremsat et forslag om, at indvandrere og flygtninge på offentlig forsørgelse skal mødes med et krav om aktivering i 37 timer om ugen. Det skal ifølge regeringen styrke beskæftigelsen for indvandrere og flygtninge.
Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler i den forbindelse:
Regeringen mener, at vi skal vende ydelseslogikken på hovedet. Vi skal møde nyankomne flygtninge og andre ydelsesmodtagere, som har været i landet i længere tid, men fortsat har et integrationsbehov, med en klar forventning om at bidrage aktivt”.
Regeringens forslag går i bund og grund ud på, at de mennesker, der ikke selv kan finde et job, fremover skal yde en indsats på 37 timer om ugen”.
Regeringen har sat sig for at gentænke integrationsindsatsen. Vi skal i højere grad møde nye borgere med tydelige krav og forventninger. Med mere fokus på ret og pligt”.
Der er endnu ikke fremsat noget forslag i Folketinget. Lovforslaget forventes først behandlet i anden halvdel af marts 2021. Det er således ukendt, i hvilket omfang der skal iværksættes nye tiltag i integrationsindsatsen med henblik på tilpasning til nye lovkrav.
Regeringen – Udvidet integrationsgrunduddannelse (IGU+)
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er (ultimo december 2020) blevet enige om at udvide og forbedre IGU-ordningen, som skal hjælpe flygtninge ind på arbejdsmarkedet.
Parterne er blevet enige om:
·                Ordningen vil fremover omfatte flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har været i Danmark i op til ti år. Indtil nu har ordningen kun omfattet dem, der har været i landet i op til fem år.
·                Omfanget af uddannelse i et IGU-forløb skal stige med tre uger til i alt 23 uger.
·                Der afsættes 1,5 mio. kroner i 2021-2024 til at styrke den nuværende sprogmakker-ordning, hvor IGU-ansatte kan få tilknyttet en sprogmakker i den virksomhed, de er ansat på.
·                Kommunikationsindsatsen og samarbejdet på tværs af jobcentrene og uddannelsesinstitutionerne styrkes for at sikre, at der etableres og gennemføres relevante uddannelsesforløb for IGU-ansatte.
·                Regeringen skal i andet halvår af 2021 indkalde parterne til drøftelser om en forlængelse af ordningen, inden den udløber den 30. juni 2022.
Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. maj 2021. Der er dog endnu ikke fremsat noget forslag i Folketinget. Lovforslaget forventes behandlet i første halvdel af marts 2021.
Finansloven 2021 – Kvoteflygtninge
Med henblik på Danmarks fortsatte deltagelse i FN’s kvoteflygtningeprogram afsættes der en reserve på 40 mio. kr. i 2021, der kan dække udgifter op til 500 kvoteflygtninge. Regeringen meddeler medio 2021 FN, hvordan og i hvilket omfang Danmark deltager i kvoteflygtningeprogrammet og forventer at kunne udmønte opgaven.
Såfremt kvoteflygtninge modtages i Danmark i 2021, vil det give grundlag for en ny beregning af kommunekvoterne, da disse ikke indgår i det nuværende grundlag.
Udviklingen i antal personer og resultattilskud:
 
2016
2017
 
2018
 
2019
 
2020
 
Antal personer i alt omfattet af Integrationsloven
 
408
 
472
 
471
 
362
 
272
Antal personer omfattet af LAB-loven
 
-
 
-
 
-
 
30
 
68
Antal ydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogram
 
-
 
-
 
205
 
129
 
87
Antal selvforsørgede omfattet af integrationsprogram
 
-
 
-
 
266
 
232
 
185
Antal resultattilskud på ordinær uddannelse
 
9
 
21
 
28
 
41
 
40
Antal resultattilskud på ordinært arbejde
 
24
 
76
 
47
 
38
 
42
Antal resultattilskud på Danskuddannelse
 
45
 
84
 
78
 
84
 
120
NB: Resultattilskud opnås efter 6 måneders ustøttet beskæftigelse, 6 måneders ordinær uddannelse og/eller bestået Danskuddannelse. Det vil sige, at resultattilskud viser antallet af fastholdte i job og uddannelse, mens antallet af iværksatte job er højere.
Udviklingen i familiesammenføringer, flygtninge, EU-borgere m.v.:
 
 
2016
2017
 
2018
 
2019
 
2020
 
Antal nyankomne flygtninge – I alt
(Kvote)
 
101
(102)
 
23
(29)
 
11
(12)
 
18
(18)
 
5
(7)
Antal gennemførte familiesammenføringer – I alt
 
57
(Voksne)
 
83
(Voksne + børn)
 
75
(Voksne + børn)
 
42
(Voksne + børn)
 
47
(Voksne + børn)
Antal programomfattede overtaget fra andre kommuner
 
2
 
12
 
4
 
8
 
2
Antal EU-borgere på Danskuddannelse
 
181
(Helårspersoner)
 
186
(Helårspersoner)
 
260 1)
 
171
 
127
Gennemførte repatrieringer
 
2
 
4
 
3
 
9
(Voksne + børn)
 
5
(Voksne + børn)
1) Fra 2018 og fremadrettet er antal opgjort i personer (og ikke i helårspersoner).
Udviklingen i løntilskud og praktikker:
LØNTILSKUD
Integrationsindsatsen
Juli 20
Aug. 20
Sep. 20
Okt. 20
Nov. 20
Dec. 20
Privat arbejdsplads
18
17
15
13
15
7
Forening/organisation 2)
 
 
 
 
 
 
Kommunal arbejdsplads
0
1
1
1
1
2
Regional arbejdsplads
0
0
0
0
0
0
Statslig arbejdsplads
0
0
0
0
0
0
18
18
16
14
16
9
PRATIKKER
 
 
 
 
 
 
Integrationsindsatsen
Juli 20
Aug. 20
Sep. 20
Okt. 20
Nov. 20
Dec. 20
Privat arbejdsplads
12
6
4
8
19
12
Forening/organisation 2)
 
 
 
 
 
 
Kommunal arbejdsplads
0
2
4
3
1
0
Regional arbejdsplads
0
0
0
0
0
0
Statslig arbejdsplads
0
0
0
0
0
0
12
8
8
11
20
12
2) I det nye fagsystem (pr. 1. marts 2018) kan der ikke fordeles ud på foreninger. Sådanne forløb ender i stedet som enten private eller den form for offentlig virksomhed, hvor de modtager offentligt tilskud fra.
Retligt grundlag
Integrationsloven, Repatrieringsloven, Udlændingeloven, Lov om integrationsgrunduddannelse (IGU), Serviceloven § 11, stk. 3, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og bekendtgørelser om sikkerhedsstillelse efter Udlændingeloven til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter Lov om aktiv social politik eller Integrationsloven.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Udsættes og fremrykkes på næste møde